Obchodní podmínky - Uzeniny Chmel

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

A. Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky společnosti UZENINY CHMEL, s.r.o., (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je umístěn na adrese www.uzeniny-chmel.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je kupující právnickou osobou nebo osobou, která kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Odchylná ustanovení od těchto obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě, v takovém případě mají odchylná ustanovení obsažená v kupní smlouvě přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
B. Cena zboží
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Dostupnost tohoto zboží je vázána na aktuální skladové zásoby prodávajícího.
  2. Webové rozhraní obsahuje mimo jiné i informace o zboží, jeho cenách, nákladech na balení a dodání a nákladech na vrácení zboží, nemůže-li být zboží vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny v české měně (Kč), včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
  3. Ceny zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní za měrnou jednotku (ks/kg) a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
  4. U zboží, které je prodáváno po kusech a jeho váha je s ohledem na charakter zboží proměnlivá (chlazený králík, kachna, kuře atd.), je uváděna pouze orientační průměrná váha tohoto zboží.
  5. S ohledem na charakter zboží (maso, uzenářské a mléčné produkty atd.) si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží s váhovou odchylkou. Prodávající se zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby odchylka byla co nejnižší a co nejvíce se blížila požadované váze uvedené v objednávce zákazníka.
  6. Kupní cena bude kupujícímu sdělena při převzetí zboží podle skutečně dodaného množství zboží, celková cena zboží uvedená v objednávce je proto pouze orientační.
  7. Uvede-li kupující v poznámce objednávky u zboží, jehož cena je určena dle váhy za měrnou jednotku a jehož povaha to umožňuje, že poptává určitý počet kusů na místo váhového množství, prodávající dodá kupujícímu požadovaný počet kusů a konečná cena zboží bude určena dle váhy tohoto množství kusů.
  8. Akční ceny zboží platí pouze do vyčerpání skladových zásob nebo po určitou časovou dobu.
  C. Uzavření kupní smlouvy
  1. Kupující objednává zboží v internetovém obchodě prostřednictvím objednávkového formuláře, který obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu);
   • jednotkové ceně zboží a orientační kupní ceně zboží za celou objednávku;
   • způsobu úhrady kupní ceny;
   • způsobu doručení objednávaného zboží;
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží;
   Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby, ke kterým mohlo dojít při zadávání objednávky. Objednávku odešle kupujícímu prodávajícímu prostřednictvím tlačítka „KUP TEĎ“.
  2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje souhlas s kompletním zněním těchto obchodních podmínek.
  3. Prodávající po obdržení objednávky kupujícímu vždy potvrdí doručení objednávky, a to elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce.
  4. Prodávající je vždy oprávněn bez ohledu na charakter požadovaného zboží a jejich množství požadovat po kupujícím dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).
  5. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu kupujícího.
  6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
  7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny.
  8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  9. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
  D. Platební podmínky
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s jeho dodáním dle kupní smlouvy je možné uhradit prodávajícímu některým z následujících způsobů v závislosti na možnostech nabízených kupujícímu v internetovém obchodě a volbě kupujícího:
   • v hotovosti v otvírací době v provozovně prodávajícího, ve které si kupující zboží osobně vyzvedne;
   • platební kartou v otvírací době v provozovně prodávajícího, ve které si kupující zboží osobně vyzvedne;
   • v hotovosti na dobírku v místě určeném v objednávce kupujícího;
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. V případě objednávky většího množství zboží, které není běžně skladem, nebo v případě zboží, které je upravené podle přání kupujícího, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího uhrazení zálohové platby ve výši 25 % orientační kupní ceny objednávky.
  4. Nezvolil-li kupující platbu bezhotovostním převodem na účet, je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  5. V případě bezhotovostní platby předem je kupující povinen uhradit orientační kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky, a to do 3 dnů ode dne potvrzení objednávky. Závazek kupujícího uhradit orientační kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Bude-li se skutečná kupní cena určená dle odst. 4.6 těchto obchodních podmínek lišit od takto uhrazené orientační kupní ceny, vypořádají si kupující s prodávajícím případné nedoplatky/přeplatky bezhotovostním převodem na účet, a to do 5 dnů ode dne předání zboží, nebude-li dohodnuto jinak.
  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije
  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  E. Přeprava a dodání zboží
   1. Způsoby přepravy volí kupující z nabídky v internetovém obchodě. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
   2. Zboží, které je skladem, je zpravidla odesíláno zákazníkovi či připraveno k osobnímu převzetí do 3 pracovních dnů po potvrzení objednávky.
   3. Dodací lhůta u zboží, které není skladem, se stanoví na základě dohody s prodávajícím.
   4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Zvolí-li si kupující osobní odběr zboží, je povinen vyzvednout si zboží v provozovně prodávajícího nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy je mu doručena zpráva prodávajícího o tom, že je zboží připraveno k osobnímu odběru.
   5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
   6. Zboží je zpravidla doručováno kupujícímu tzv. k „patě domu“. Zboží se zpravidla nedodává do vyšších pater domu, není-li dohodnuto jinak.
   7. Doklady ke zboží (zejména daňový doklad) odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím, nejsou-li tyto doklady předány kupujícímu spolu se zbožím.
   8. V případě nepředvídatelných okolností nebo v případě okolností nezávisejících na vůli stran, jako jsou například všechny případy vyšší moci, které brání dodržení sjednané dodací lhůty, se tato dodací lhůta prodlužuje o dobu trvání těchto okolností; mezi ně patří zejména ozbrojené konflikty, úřední zásahy a zákazy, zdržení v dopravě a proclení, škody způsobené dopravou, nedostatek energií a surovin, kolektivní spory a jiné pracovněprávní spory se zaměstnanci stejně jako výpadek důležitého, těžko nahraditelného dodavatele. Tyto jmenované okolnosti opravňují k prodloužení dodací lhůty také tehdy, pokud nastanou u subdodavatele.
   F. Odstoupení od kupní smlouvy
    1. Kupující je oprávněn v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, a je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději v poslední den lhůty uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.
    2. Odstoupení od kupní smlouvy je možné zaslat prodávajícímu na adresu provozovny prodávajícího na adrese Brožíkova 5/245, 150 00 Praha 5, či elektronickou poštou na adresu obchod@uzeniny-chmel.cz.
    3. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, byla-li již uhrazena, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
    4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není mimo jiné oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a dále o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
    5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.1 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
    6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
    7. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.
    8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
    9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
    10. Prodávající má dále právo odstoupit od kupní smlouvy též v případě, že si kupující zboží připravené v provozovně prodávajícího k osobnímu odběru nevyzvedne ve lhůtě dle čl. 7.4. výše, nebo si zboží, které mu mělo být doručeno osobně nepřevezme. Tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat náhradu škody, a to zejména tehdy, jestli zboží dodávané kupujícímu již nemohlo být dodáno jinému kupujícímu.
    G. Práva z vadného plnění a reklamace zboží
     1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
     2. Prodávající je povinen dodat zboží ve shodě s kupní smlouvu bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství (s přípustnou odchylkou), jakosti a provedení.
     3. S ohledem na charakter zboží (potraviny a zboží podléhající rychlé zkáze) je kupující povinen zboží po převzetí ihned zkontrolovat a zjevné vady okamžitě vytknout vhodným způsobem prodávajícímu. Pokud bude zboží při převzetí vykazovat vady (propadlá expirační lhůta, porušenost obalů, jiné zjevné vady), není kupující povinen takové zboží převzít. U zboží určeného ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od převzetí tohoto zboží
     4. Reklamaci uplatňuje kupující v sídle jakékoliv provozovny prodávajícího, ve které je možné osobní převzetí zboží, a to buď osobně, nebo zboží na tuto adresu zašle či doručí jiným způsobem. Při přepravě by mělo být zboží zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
     H. Ochrana osobních údajů
     1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem vedení uživatelského účtu a plnění kupní smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn požadovat od prodávajícího vysvětlení, popř. odstranění závadného stavu.
     2. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
     3. Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k vedení uživatelského účtu a plnění zákonných povinností prodávajícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
     4. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu obchod@uzeniny-chmel.cz aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
     5. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat
     I. Řešení sporů
      1. Případné stížnosti je kupující oprávněn zasílat prodávajícímu elektronickou poštou na adresu obchod@uzeniny-chmel.cz.
      2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy.
      3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
      4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
      J. Závěrečná ustanovení
      1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
      2. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
      3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
      4. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
      5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
      6. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu kupujícího.
      Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2017.
      TOPlist
      Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky